Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 16 ianuarie 2017

pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, nr.405/29.12.2016, privind majorarea bugetului judeţului Mureş pe anul 2016 cu suma de 20.000 lei

dispoziţie
referat
dispoziţie

anexa 1
anexa 2
anexa 9h
Hotărârea nr. 2
din 16 ianuarie 2017

privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015

 
Hotărârea nr. 3
din 16 ianuarie 2017

privind exercitarea temporară a funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 4
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea componenţei Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84 din 24 iunie 2016

 
Hotărârea nr. 5
din 26 ianuarie 2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Socotar Gheorghe-Dinu

 
Hotărârea nr. 6
din 26 ianuarie 2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Csép Eva Andrea

 
Hotărârea nr. 7
din 26 ianuarie 2017

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Kedei Pál-Elöd

 
Hotărârea nr. 8
din 26 ianuarie 2017

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2

anexa
Hotărârea nr. 9
din 26 ianuarie 2017

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50

 
Hotărârea nr. 10
din 26 ianuarie 2017

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, Piaţa Mărăşeşti, nr.13

anexa
Hotărârea nr. 11
din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153 F- Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360

anexa
Hotărârea nr. 12
din 26 ianuarie 2017

privind constituirea comisiei de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş

 
Hotărârea nr. 13
din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 14
din 26 ianuarie 2017

privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă

 
Hotărârea nr. 15
din 26 ianuarie 2017

pentru modificarea Hotărârii nr.2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015

 
Hotărârea nr. 16
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 17
din 26 ianuarie 2017

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 18
din 26 ianuarie 2017

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 19
din 26 ianuarie 2017

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 20
din 26 ianuarie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 21
din 23 februarie 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu modificările ulterioare

 
Hotărârea nr. 22
din 23 februarie 2017

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 23
din 23 februarie 2017

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2017 – 2018

anexa
Hotărârea nr. 24
din 23 februarie 2017

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018

anexa
Hotărârea nr. 25
din 23 februarie 2017

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş

 
Hotărârea nr. 26
din 23 februarie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
cerere supl.
Hotărârea nr. 27
din 1 martie 2017

privind repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 28
din 16 martie 2017

pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
Hotărârea nr. 29
din 30 martie 2017

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul public al statului

anexa
Hotărârea nr. 30
din 30 martie 2017

privind acordul pentru întreprinderea demersurilor pentru realizarea unor construcţii în incinta unui imobil care face parte din domeniul public al judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 31
din 30 martie 2017

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
Hotărârea nr. 32
din 30 martie 2017

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A, pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 33
din 30 martie 2017

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 34
din 30 martie 2017

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 35
din 30 martie 2017

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 36
din 30 martie 2017

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 37
din 30 martie 2017

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia One Health – New Medical Concept pentru implementarea Conceptului Global ONE- HEALTH – o sănătate pentru Oameni, Animale şi Mediu

anexa
Hotărârea nr. 38
din 30 martie 2017

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei "Lucrări pentru reglementare condiţii de coexistenţă dintre LEA 220 kV Fîntînele – Gheorgheni şi DJ136 şi DJ136A, în zona Sîngeorgiu de Pădure – Bezidu Nou – limita judeţul Harghita"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 39
din 30 martie 2017

privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 40
din 30 martie 2017

pentru modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 41
din 30 martie 2017

pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 42
din 30 martie 2017

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 43
din 30 martie 2017

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. pentru desemnarea auditorului statutar al societăţii

 
Hotărârea nr. 44
din 30 martie 2017

pentru aprobarea Strategiei de Comunicare Publică a Consiliului Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 45
din 30 martie 2017

privind însuşirea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Mureş în perioada 2017-2020

anexa
Hotărârea nr. 46
din 30 martie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 47
din 12 aprilie 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 90 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Palatului Culturii", cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 48
din 12 aprilie 2017

pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Palatului Culturii" şi a cheltuielilor legate de proiect

anexa
Hotărârea nr. 49
din 12 aprilie 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii", cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 50
din 12 aprilie 2017

pentru aprobarea proiectului privind "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș" şi a cheltuielilor legate de proiect

anexa
Hotărârea nr. 51
din 12 aprilie 2017

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

anexa
Hotărârea nr. 52
din 27 aprilie 2017

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gergely Simion

 
Hotărârea nr. 53
din 27 aprilie 2017

privind acordul pentru realizarea investiţiei "Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş care va cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, bloc operator şi Centru de arşi"

 
Hotărârea nr. 54
din 27 aprilie 2017

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 50 din 31 martie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN16 - Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777 – 11+000, judeţul Mureş"

 
Hotărârea nr. 55
din 27 aprilie 2017

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26

anexa
Hotărârea nr. 56
din 27 aprilie 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

anexa 1a
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7a
anexa 9a
Hotărârea nr. 57
din 27 aprilie 2017

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2017

raport
anexa
Hotărârea nr. 58
din 27 aprilie 2017

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 59
din 27 aprilie 2017

privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017

 
Hotărârea nr. 60
din 27 aprilie 2017

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 61
din 27 aprilie 2017

privind delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităților

 
Hotărârea nr. 62
din 27 aprilie 2017

privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 63
din 27 aprilie 2017

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 64
din 27 aprilie 2017

pentru modificarea Anexei III.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.123/2013 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO

anexa
Hotărârea nr. 65
din 27 aprilie 2017

privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin în "Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, Reghin"

 
Hotărârea nr. 66
din 27 aprilie 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

anexa I
anexa II
anexa III.1
anexa III.2
anexa III.3
anexa III.4
anexa III.5
anexa III.6
anexa III.7
anexa III.8
anexa III.9
anexa III.10
anexa III.11
anexa III.12
anexa III.13
anexa III.14
anexa III.15
anexa III.16
anexa III.17
anexa III.18
anexa III.19
anexa III.20
anexa III.20.1
anexa III.20.2
anexa III.21
anexa III.22
anexa III.23
anexa III.24
Hotărârea nr. 67
din 27 aprilie 2017

pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale din judeţul Mureş pe anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 68
din 27 aprilie 2017

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.67 din 21 aprilie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500, județul Mureș"

 
Hotărârea nr. 69
din 27 aprilie 2017

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 70
din 9 mai 2017

privind constituirea comitetului director județean pentru elaborarea și implementarea activităților specifice județului Mureș prevăzute în Planul Regional privind Serviciile de Sănătate pentru Regiunea Centru

 
Hotărârea nr. 71
din 25 mai 2017

privind acordarea distincţiei "ALAE" sopranei Virginia Zeani

 
Hotărârea nr. 72
din 25 mai 2017

pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 73
din 25 mai 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare

anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 74
din 25 mai 2017

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexele 4-16
Hotărârea nr. 75
din 25 mai 2017

privind aprobarea bilanţului la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 76
din 25 mai 2017

privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 77
din 25 mai 2017

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 78
din 25 mai 2017

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului" şi a convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 79
din 25 mai 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş

anexa
Hotărârea nr. 80
din 25 mai 2017

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 81
din 25 mai 2017

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 82
din 25 mai 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 83
din 25 mai 2017

privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire la elaborarea documentației urbanistice PUZ "Reconversie funcțională teren din UTR – L1 în UTR – CM3"

 
Hotărârea nr. 84
din 25 mai 2017

privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean, din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local

anexa